Answer: 

לקות השמיעה פוגעת באינטראקציה התקשורתית של האדם עם סביבתו ושל הסביבה עמו. עם הזמן האדם נעשה פחות מעורב בנעשה בסביבתו ונעשה יותר ויותר מנותק מהמתרחש סביבו. כתוצאה מכך נוצרת השלכה שלילית ברורה על איכות חייו של האדם לקוי השמיעה ושל הסובבים אותו.