Answer: 

התאמת מכשיר שמיעה היא תהליך ולא מפגש חד פעמי. לאדם לוקח זמן להסתגל לאופן השמיעה החדש עם המכשיר כשמשך ההתסגלות משתנה בין אדם לאדם. במהלך תקופת ההסתגלות ילווה האודיולוג את האדם ויסייע לו באמצעות כיוונים והתאמת התוכנית של מכשיר השמיעה לשביעות רצונו.