Answer: 

הטכנולוגיה הקיימת במכשיר הדיגיטלי מאפשרת אבחנה בין צלילי הדיבור והרעש ובכך מתאפשרת הגברה של צלילי הדיבור והנמכה של רעש הרקע.בנוסף הטכנולוגיה הדיגיטלית מאפשרת לשלוט בתדרים ספיציפיים על פני ספקטרום צלילי הסביבה ובכך מאפשרת איכות שמיעה בהירה ומדויקת יותר.